احسان فتحی

احسان فتحی

کارشناس کنترل پروژه - شرکت پیمانکاری کارا غرب ، 1391 -1389
کارشناس تحقیقات بازار - شرکت پگاه ، 1393-1392
کارشناس کنترل پروژه - شرکت مهندسین مشاور رهنمون خاک ، 1394-1393
ناظر کنترل پروژه – عامل چهارم – شهرداری منطقه 2 تهران ، 1394-1393
کارشناس واحد PMO – شرکت مهندسی طرح و ساخت رودان ، 1395-1394
کارشناس کنترل پروژه شرکت ساخت-وزارت راه - شرکت مهندسی طرح و ساخت رودان ، پروژه ای
سرپرست کنترل پروژه - شرکت صنعتی و عمرانی پارس گرما ، 1399 -1395

دوره ها