دکتر مصطفی جهانگشای رضائی

دکتر مصطفی جهانگشای رضائی

دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی ارومیه، از آذر ماه 96تاکنون
استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی ارومیه، از بهمن ماه 91 تا آذر ماه 96
کارشناس ارشد برنامه ریزی و کنترل طرحها، شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران-شرکت ملی گاز ایران، 1388 – 1391
کارشناس ارشد HSE و تحلیل سیستم ها، پالایشگاه گاز بید بلند خوزستان، 1387-1385
کارشناس پژوهشی – موسسه مدیریت و پژوهش در برنامه ریزی انرژی، 1385-1383

دوره ها