دکتر سیاوش محمدپور

دکتر سیاوش محمدپور

سوابق تحصیلی:
دکتری علوم اقتصادی از موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
کارشناسی ارشد علوم اقتصادی از دانشگاه تبریز
کارشناسی اقتصاد نظری از دانشگاه تبریز
سوابق کاری:
پژوهشگر موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
پژوهشگر سابق پژوهشکده امور اقتصادی
مدیر اسبق انتشارات هنر آبی
سوابق آموزشی:
مدرس دوره آموزشی اکسل مالی در اکویونی
مدرس دوره آموزشی ماکرونویسی در اکسل در اکویونی
مدرس دوره آموزشی تئوری اقتصاد سنجی در اکویونی

دوره ها