دکتر فرجاد بخشور

دکتر فرجاد بخشور

مدرس و تحلیلگر ارشد بازارهای مالی

دوره ها