دوره آنلاین سخنرانی به زبان انگلیسی

دوره آنلاین سخنرانی به زبان انگلیسی

دوره کاربردی سخنرانی و ارائه مطلب به انگلیسی

دوره آنلاین آمادگی مصاحبه شغلی به انگلیسی

دوره آنلاین آمادگی مصاحبه شغلی به انگلیسی

آموزش جامع آمادگی مصاحبه های شغلی و رزومه نویسی حرفه ای به انگلیسی

دوره آنلاین نامه نگاری به انگلیسی

دوره آنلاین نامه نگاری به انگلیسی

آموزش جامع نامه نگاری اداری و تجاری

دوره گزارش نویسی تجاری به انگلیسی

دوره گزارش نویسی تجاری به انگلیسی

آموزش جامع گزارش نویسی حرفه ای و پروپوزال کاری به زبان انگلیسی

دوره جامع آموزش گرامر پیشرفته و نقطه گذاری در زبان انگلیسی

دوره جامع آموزش گرامر پیشرفته و نقطه گذاری در زبان انگلیسی

آموزش جامع گرامر پیشرفته زبان انگلیسی و نکات کلیدی در نقطه گذاری

دوره های آموزش زبان انگلیسی برای مدیریت بین المللی

دوره های آموزش زبان انگلیسی برای مدیریت بین المللی

دوره جامع زبان انگلیسی برای مدیران و نمایندگان بین المللی

eatlas.ir پیشرفته قیمت گذاری نشده
1