کامیار صبری لقایی

کامیار صبری لقایی

همکاری در تأسیس آزمایشگاه مهندسی کیفیت و پایایی واقع در دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران و فعالیت به عنوان محقق، 1391-1396
هدایت پایان¬نامه¬های کارشناسی و کارشناسی ارشد و چندین دوره کارآموزی در آزمایشگاه مهندسی کیفیت و پایایی، 1391-1396
همکاری در برگزاری نخستین کنفرانس مهندسی کیفیت واقع در هتل المپیک تهران، 1391
همکاری در زمینه اجرای پروژه¬های صنعتی در زمینه کیفیت و قابلیت اطمینان در آزمایشگاه مهندسی کیفیت و پایایی، 1391-1394
مدرس در دانشگاه آزاد اسلامی تهران، 1391-1393
همکار مشاور در معاونت کیفیت شرکت خودروسازی سایپا، 1392-1396
دبیر علمی جشنواره انتخاب بهترین طرح قابلیت اعتماد-تبریز، 1396
هیأت علمی دانشکده مهندسی صنایع- دانشگاه صنعتی ارومیه، 1396 تا کنون

دوره ها